ZEITWOHNEN HANNOVER - Regulamin dla wynajmujących

Ogólne warunki dla wynajmujących i dostawców

agencji Zeitwohnen Hannover, właściciel Thomas Kühn, Berliner Allee66, 30175 Hannover (AGBs).


1. Cesja

1.1. Wynajmujący zleca firmie Zeitwohnen Hannover (wykonawcy) sprzedaż jednej lub więcej nieruchomości w celu wynajmu i płaci im prowizję, jeśli umowa najmu została zawarta za pośrednictwem ich dowodów lub pośrednictwa.

1.2. Polecenie leasingodawcy musi mieć formę pisemną, aby było skuteczne.

1.3. Zamówienie na weryfikację i złożenie jest nieograniczone i nie zostaje zakończone z powodu pomyślnego umieszczenia najemcy.

1.4. Zamówienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron w dowolnym momencie i bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi mieć formę tekstową.

2. Działalność zleconej agencji

2.1. Zeitwohnen Hannover publikuje wystawę mieszkania ze zdjęciami na www.zeitwohnen-hannover.de i na innych odpowiednich portalach nieruchomościowych po zatwierdzeniu przez wynajmującego. Nie ma prawa do publikacji streszczenia na określonym portalu. Dane kontaktowe wynajmującego nie zostaną opublikowane.

2.2. Zeitwohnen Hannover nawiązuje kontakt między potencjalnymi najemcami a wynajmującym i w razie potrzeby dostarcza umowę najmu.

2.3. W zależności od umowy z wynajmującym, Zeitwohnen Hannover może przeprowadzać wizyty, badania najemców (samoocena, Creditreform) oraz odbiory mieszkań. Ta usługa jest bezpłatna dla wynajmującego.

3. Prowizja

3.1. W przypadku wynajmu najemcy potwierdzonemu przez Zeitwohnen Hannover, właściciel płaci prowizję. Wynosi 1,5 miesiąca czynszu (150%) z VAT i jest płatna po zawarciu umowy najmu. Kalkulacja oparta jest na czynszu zawierającym wszystkie koszty dodatkowe.

3.2. Zeitwohnen Hannover przyznaje dobrowolne ukończenie studiów od całkowitej prowizji w formie raty, zależnej od okresu najmu, zgodnie z poniższą tabelą:

Okres wynajmu w miesiącach aż do 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Max.
Ceny detaliczne Opłaty agencyjne w % miesięcznego czynszu zaw. 19% VAT. 30% 45% 60% 75% 90% 105% 120% 135% 150% 150%

Maksymalna prowizja jest osiągana przy okresie wynajmu 10 miesięcy.

3.3. Prowizja naliczana jest codziennie. W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez najemcę prowizja za okresy najmu, które zostały już rozliczone, ale za które nie został opłacony czynsz, zostanie zwrócona.

3.4. W przypadkach, w których czynsz podstawowy oparty jest na prowizjach, wynajmujący płaci jednorazową prowizję w wysokości 200% czynszu (w tym VAT) na rzecz Zeitwohnen Hannover. W tym przypadku nie przyznaje się tymczasowej klasyfikacji.

4. Obowiązek informacyjny

4.1. O zawarciu umowy najmu należy niezwłocznie powiadomić wynajętą ​​agencję, najpóźniej w następnym dniu roboczym. W przypadku braku umowy najmu lub dzierżawy lub w przypadku zawarcia umowy pośrednictwa z innych przyczyn, klient zobowiązuje się do poinformowania o tym wykonawcy. Jednocześnie oświadcza, że ​​nie było umowy najmu z żadnymi zainteresowanymi stronami, w których pośredniczyła firma Zeitwohnen Hannover i że w przyszłości przez co najmniej dwa lata nie będzie miał umowy najmu, której można by bezpośrednio lub pośrednio prześledzić wstecz do dokumentacja agencji lub działalność maklerska zostaną zakończone.

4.2. Zeitwohnen Hannover ma prawo wglądu do zawartej umowy najmu.

4.3. Wynajmujący zobowiązuje się również do niezwłocznego poinformowania Zeitwohnen Hannover, najpóźniej cztery tygodnie przed końcem pierwotnego okresu najmu, jeśli uzgodniono przedłużenie umowy najmu poza pierwotny okres.

5. Obowiązki w fazie marketingowej Zeitwohnen Hannover

5.1. Na czas trwania umowy o weryfikację i pośrednictwo wynajmujący zobowiązuje się do poinformowania agencji, czy mieszkanie jest oferowane równolegle przez inną agencję lub prywatnie na rynku. Zobowiązuje się również nie wchodzić na rynek z ceną najmu inną niż podana agencji.

5.2. Wynajmujący zobowiązuje się nie tworzyć odsyłaczy do streszczeń opublikowanych przez Zeitwohnen Hannover w mediach i Internecie, pod warunkiem, że ten link ma na celu umożliwienie leasingu niezależnie od Zeitwohnen Hannover. W przypadku naruszenia, Zeitwohnen Hannover może zażądać odpowiedniego odszkodowania za utracone zlecenie.

6. Uprawnienie do wynajmu

6.1. Jeśli wynajmujący nie jest właścicielem mieszkania, zapewnia, że ​​jest wyraźnie upoważniony do podnajmu. Właściciel odpowiada przed agencją i sprawdzonym najemcą za wszystkie koszty wynikające z nieautoryzowanego podnajmu.

7. Prawa do zdjęć, wideo i materiałów planu piętra

7.1. Agencja zachowuje prawa autorskie do zdjęć i planów pięter stworzonych przez Zeitwohnen Hannover. Jest uprawniony do publikowania tego materiału w Internecie i wykorzystywania go do własnych celów reklamowych.

7.2. Własne zdjęcia wynajmującego są wykorzystywane wyłącznie jako wyjątek, tylko po konsultacji i bezpłatnie dla Zeitwohnen Hannover do ekspozycji. Właściciel nie ma prawa publikować własnych zdjęć w exposé Zeitwohnen Hannover.

8. Polityka prywatności

8.1. Dane wynajmującego i mieszkania (nazwisko, dane kontaktowe, szczegóły mieszkania) są traktowane poufnie przez Zeitwohnen Hannover i przekazywane tylko przyszłym najemcom lub ich przedstawicielom lub agentom, którzy chcą wynająć mieszkanie za pośrednictwem Zeitwohnen Hannover.

8.2. Wynajmujący zobowiązuje się do traktowania danych potencjalnych najemców (nazwisko, dane kontaktowe, informacje o pracodawcy itp.) Otrzymanych od Zeitwohnen Hannover jako poufnych i do nieprzekazywania ich osobom trzecim.

9. Utrzymanie ochrony klienta

9.1. Jeśli agencja nawiązała już kontakt między potencjalnym najemcą a wynajmującym, dalsze zapytania od tego potencjalnego najemcy dotyczące dodatkowych najemów (np. Innych pracowników lub nowych okresów najmu) muszą zostać niezwłocznie przekazane przez właściciela do Zeitwohnen Hannover. Obowiązek prowizyjny powstaje, jeśli zapytania dotyczą mieszkań, które agencja już udowodniła zainteresowanej stronie. Obowiązek prowizji istnieje również wtedy, gdy wynajmowana nieruchomość zasadniczo odpowiada sprawdzonej nieruchomości pod względem wielkości, standardu i ceny.

9.2. Zmiana najemcy przy zachowaniu pierwotnego najemcy nie zwalnia Cię z obowiązku prowizyjnego, podobnie jak przejęcie najmu przez poprzedniego najemcę. Obowiązuje to pod warunkiem, że łączna prowizja w wysokości 200%, w tym za pośrednictwo w wynajmie określonej nieruchomości, nie została jeszcze osiągnięta.

9.3. Wynajmujący zobowiązuje się do poufnego traktowania danych potencjalnych najemców wymienionych przez Zeitwohnen Hannover i do nieprzekazywania ich innym właścicielom, niezależnie od tego, czy są one oferowane przez Zeitwohnen Hannover, czy nie. W przypadku naruszenia, wynajmujący ponosi odpowiedzialność za prowizję, którą Zeitwohnen Hannover utracił w wyniku nieuprawnionego ujawnienia danych.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

10.1. Zeitwohnen Hannover nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność potencjalnego najemcy gotowego do podpisania umowy.

10.2 Zobowiązania wynikające z umowy najmu leżą wyłącznie w gestii wynajmującego i najemcy. Zeitwohnen Hannover nie jest stroną umowy najmu i nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej ze stron umowy za jakiekolwiek roszczenia wynikające z umowy najmu. Zeitwohnen Hannover nie ponosi odpowiedzialności za szkody w wynajmowanej nieruchomości wynikające z najmu lub naruszenia umowy przez najemcę.

10.3. Zeitwohnen Hannover nie ponosi odpowiedzialności za zdolność kredytową lub nieprawidłowe informacje podane przez potencjalnego najemcę. Firma Zeitwohnen Hannover jest wyraźnie wykluczona z jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku niepowodzenia leasingu.

11. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jedno z powyższych postanowień jest lub stanie się nieskuteczne w całości lub w części, nie ma to wpływu na ważność pozostałej części postanowienia lub pozostałych postanowień. Wynajmujący i Zeitwohnen Hannover zobowiązują się do stosowania przepisu w miejsce nieskutecznego przepisu, który jest najbliższy pierwotnemu zamierzeniu i nie jest sprzeczny z żądaniem dowodu.

12. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

12.1. Do wniosku wynajmującego o przedstawienie dowodu zastosowanie ma prawo niemieckie.

12.2. Miejscem jurysdykcji dla wniosków o dowody od właścicieli jest Hanower, pod warunkiem, że wynajmujący jest kupcem lub osobą prawną podlegającą prawu publicznemu lub ma miejsce zamieszkania poza granicami Niemiec.

Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie 1 czerwca 2015 r. - 15 maja 2015 r