ZEITWOHNEN HANNOVER - Regulamin dla Najemców

Ogólne warunki dla osób ubiegających się o wynajem

Poszukujący czynszu zwani są dalej najemcami. Agencja Zeitwohnen Hannover, właściciel Thomas Kühn, Berliner Allee 66, 30175 Hannover, jest dalej określana jako Zeitwohnen Hannover.

1. Pośrednictwo bez prowizji dla najemców

Pośrednictwo w wynajmie umeblowanego mieszkania lub umeblowanego domu przez Zeitwohnen Hannover jest wolne od prowizji dla najemcy zgodnie z § 2 ust. 1a ustawy o agencjach mieszkaniowych.

2. Oferty wynajmu

Najemca otrzymuje oferty najmu od Zeitwohnen Hannover telefonicznie lub w formie tekstowej (e-mail lub faks). Jeśli najemca jest już zaznajomiony z oferowaną nieruchomością, należy o tym niezwłocznie poinformować Zeitwohnen Hannover i na żądanie przedstawić na to dowód.

3. Zakaz przekazywania ofert najmu osobom trzecim

Najemca nie może przekazywać ofert najmu, które otrzymał od Zeitwohnen Hannover, osobom trzecim. Oferty najmu przeznaczone są wyłącznie dla przyszłych najemców.

W przypadku niedopuszczalnego przeniesienia najemca jest zobowiązany wobec Zeitwohnen Hannover do odszkodowania (jeśli Zeitwohnen Hannover nie może już z powodzeniem wynająć mieszkania oferowanego najemcy z powodu niedopuszczalnego przeniesienia).

4. Zeitwohnen Hannover nie jest stroną umowy najmu

Najemca i wynajmujący ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umowy najmu; Zeitwohnen Hannover nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej ze stron umowy najmu za roszczenia z umowy najmu.

5. Obowiązek informacyjny najemcy

5.1 Najemca zobowiązuje się do zgodnego z prawdą wypełnienia formularza rejestracyjnego w celu wyszukania mieszkania na stronie www.zeitwohnen-hannover.de.

5.2 Jeśli najemca zawrze umowę najmu ustnie lub pisemnie na wynajmowaną nieruchomość oferowaną mu przez Zeitwohnen Hannover, musi niezwłocznie poinformować o tym Zeitwohnen Hannover, ale nie później niż 24 godziny, i przesłać kopię umowy na żądanie.

5.3 Jeżeli najemca jednokrotnie lub kilkakrotnie przedłuży umowę najmu poza pierwotnie ustalony okres, musi niezwłocznie poinformować o tym Zeitwohnen Hannover z wyprzedzeniem i przesłać kopię umowy na żądanie.

6. Obowiązujące prawo, miejsce jurysdykcji i klauzula salwatoryjna

6.1 Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do osób poszukujących mieszkania.

6.2 Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest Hanower, pod warunkiem, że najemca jest kupcem lub osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego lub ma miejsce zamieszkania poza granicami Niemiec.

6.3 Jeżeli jedno z powyższych postanowień będzie lub stanie się nieskuteczne w całości lub w części, nie wpłynie to na ważność pozostałej części postanowienia lub pozostałych postanowień. Najemcy i Zeitwohnen Hannover zobowiązują się zastąpić nieskuteczne postanowienie regulacją, która jest najbliższa temu, co było pierwotnie zamierzone i która nie jest sprzeczna z umową najmu.

Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie 1 czerwca 2015 r