ZEITWOHNEN HANNOVER - Villkor för hyresgäster

Allmänna villkor för hyresgäster

Hyresökarna kallas hyresgäster nedan. Byrån Zeitwohnen Hannover, ägare Thomas Kühn, Berliner Allee 66, 30175 Hannover, kallas nedan Zeitwohnen Hannover.

1. Mäklare utan provision för hyresgäster

Förmedlingen av en möblerad lägenhet eller ett möblerat hus av Zeitwohnen Hannover är kostnadsfritt för hyresgästen enligt § 2, punkt 1a i bostadsverket.

2. Hyreserbjudanden

Hyresgästen får hyreserbjudanden från Zeitwohnen Hannover, per telefon eller i textform (e-post eller fax). Om hyresgästen redan känner till en erbjuden fastighet måste Zeitwohnen Hannover informeras om detta omedelbart och bevis på detta måste tillhandahållas på begäran.

3. Förbud mot att vidarebefordra hyreserbjudanden till tredje part

Hyresgästen får inte vidarebefordra hyreserbjudanden som han har fått från Zeitwohnen Hannover till tredje part. Hyreserbjudandena är endast avsedda för blivande hyresgäster.

I händelse av otillåten överföring är hyresgästen ansvarig gentemot Zeitwohnen Hannover för ersättning (om Zeitwohnen Hannover inte längre kan hyra ut den lägenhet som erbjuds hyresgästen på grund av den otillåtna överföringen).

4. Zeitwohnen Hannover är inte part i hyresavtalet

Hyresgästen och hyresvärden är ensamma ansvariga för skyldigheterna enligt hyresavtalet; Zeitwohnen Hannover är inte ansvarig gentemot någon av parterna i hyresavtalet för anspråk från hyresavtalet.

5. Hyresgästens informationsskyldighet

5.1 Hyresgästen åtar sig att sanningsenligt fylla i registreringsformuläret för sin lägenhetssökning på www.zeitwohnen-hannover.de.

5.2 Om hyresgästen slutar ett hyresavtal muntligen eller skriftligen för en hyresfastighet som erbjuds honom av Zeitwohnen Hannover, måste han meddela Zeitwohnen Hannover omedelbart, men senast 24 timmar, och skicka en kopia av avtalet på begäran.

5.3 Om hyresgästen förlänger hyresgästen utöver den ursprungligen avtalade perioden en eller flera gånger, måste han informera Zeitwohnen Hannover om detta omedelbart och i förväg och skicka en kopia av kontraktet på begäran.

6. Tillämplig lag, jurisdiktion och klausul om avskiljbarhet

6.1 Förbundsrepubliken Tysklands lag gäller för lägenhetssökarens ordning.

6.2 Den exklusiva behörighetsplatsen är Hannover, förutsatt att hyresgästen är en handlare eller en juridisk enhet enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt eller har hemvist utanför Tyskland.

6.3 Om en av ovanstående bestämmelser helt eller delvis är eller blir ineffektiva påverkar detta inte giltigheten för den återstående delen av bestämmelsen eller de återstående bestämmelserna. Hyresgäster och Zeitwohnen Hannover åtar sig att ersätta den ineffektiva bestämmelsen med en förordning som kommer närmast vad som ursprungligen var tänkt och som inte strider mot hyresordern.

Dessa allmänna villkor träder i kraft den 1 juni 2015